Kërkesat për Zhvillues “Full Stack”

 • Përvojë 2+ vite në zhvillimin e web aplikacioneve dhe aplikacione biznesi;
 • Përvoje pune 2+ në HTML, CSS, JS dhe PHP
 • Përvojë pune në databaza relacionale (MYSQL)
 • Diplomë në shkenca kompjuterike apo gati per diplomim;
 • Të kuptoj dhe të ketë përvojë në tërë ciklin e zhvillimit softuerik;

Aftësi të dëshiruara

 • Aftësi apo përvojë në përdorim të Laravel, Angular, Codeigniter
 • Aftësi apo përvojë në dizajn grafik
 • Certifikime në ndonjërën nga fushat e lartëpërmendura.

Kërkesat e përgjithshme

 • Të ketë iniciativë dhe dëshirë për të mësuar gjëra të reja;
 • Të kryej detyrat e caktuara me minimum pyetje duke hulumtuar vetë për zgjidhjet;
 • Të ketë njohuri të shkëlqyeshmë të gjuhës angleze profesionale
 • Të posedoj aftësi analitike, të kuptoj kërkesat e klientave dhe të ofroj zgjidhje;
 • Të jetë i gatshëm të bashkëpunoj me ekipin dhe pranoj sugjerime;
 • Të ketë aftësi të dokumentoj kërkesat;
 • Të posedoj aftësi organizative duke u përqendruar në detaje;
 • Të ketë aftësi të trajtoj të dhëna sensitive dhe të mbaj nivelin e konfidencialitetit ;
 • Të ketë dëshirë për avancim të vazhdueshëm;
 • Të posedojë patentë shoferi;

Nëse posedoni aftësitë e duhura dhe dëshironi të zhvilloheni mëtutje, atëherë plotësoni CV e juaj me shënimet më të fundit, duke përfshirë edhe detajet si mëposhtë.

Tek përvoja e juaj profesionale ju lutem përshkruani:

 • Projektin në të cilin keni punuar,
 • Kompania apo organizata ku keni punuar
 • Rolin e juaj në atë projekt
 • Rezultatet e arritura me realizim të projektit
 • Teknologjia e përdorur

dhe e dërgoni në hr@melita-partners.com

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?