Pozita: IT Specialist i Raportimeve

Vendi i Punës: Zyra Qendrore – Prishtinë

Data e Hapjes: 07.05.2019

Data e Mbylljes: 21.05.2019

Shkollimi: Baçelor

Njohuritë e Gjuhës: Angleze

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Hulumtimi, gjenerimi, zhvillimi dhe dizajnimi i raporteve për nevoja të bankës.
 • Administrimi, mirëmbajtja dhe ri-dizajnimi i raporteve egzistuese.
 • Përpilimi i dokumentacionit operacional dhe udhëzuesve për raportet e bankës.
 • Krijimi i specifikave teknike dhe planeve të testimit.
 • Bashkëpunon me biznese, mbështet dhe plotëson nevojat e tyre me zgjidhje të përshtatshme teknologjike.
 • Hartimi i raporteve duke siguruar informacion të saktë të biznesit, analiza me vlerë të shtuar që mbështet stafin e bankës.
 • Ndërton zgjidhje automatike që mund të zëvendësojnë raportet manuale.
 • Zhvillimi i vazhdueshëm i njohurive dhe aftësive teknike në trend me zhvillimet e reja.

Shkollimi dhe përvoja:

 • Të ketë diplomë Baçelor në shkenca kompjuterike, inxhinieri ose të ngjashme.
 • Të ketë njohuri mbi DBMS (Database Management System).
 • Të ketë përvojë dhe njohuri të modeleve relacionale dhe dimensionale të të dhënave, menaxhimin e të dhënave, nohuri te përdorimit të SQL Management Studio, TSQL apo veglave tjera të klientit.
 • Të ketë njohuri mbi bazat e të dhënave, sistemet e informacionit, inteligjencës së biznesit, koncepteve dhe parimeve të Datawarehouse.
 • Të ketë së paku 3 vjet përvojë në sektorin e IT.
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
 • Të ketë njohuri të produkteve dhe shërbimeve të Bankës.

Kandidatët e interesuar inkurajohen të aplikojnë duke plotësuar formularin përmes linkut: https://bkt-ks.com/bkt/burimet-njerezore/mundesi-punesimi/. Përçdo pyetje apo paqartësi kontaktoni  hrbktkosove@bkt.com.al. 

Të gjitha aplikacionet do të trajtohen me konfidencialitet të lartë.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?