Detyrat:

 • Vizita te klienti dhe identifikimi i nevojave;
 • Identifikimi i gjendjes së raftave;
 • Prezantimi i gjendjes klientit;
 • Definimi i kërkesave të klientit dhe furnizimi me mallin e kërkuar;
 • Printimi i faturës;
 • Identifikimi i kënaqshmërisë së klientëve me produktin/shërbimin e ofruar;
 • Ngarkimi dhe shkarkimi me mall;
 • Mirëmbajta e mallit sa i përket dëmtueshmërisë dhe afatit të skadencës;
 • Sigurimi i kushteve dhe mjedisit të përshatshme të automjetit transportues;
 • Respektimi i rregullave të komunikacionit.

Shkathtësitë tjera:    

 • Njohja e punës me kompjuter;
 • Njohja e programeve të Office;
 • Aftësi për punë nën presion të kohës;
 • Aftësi komunikuese.

Kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë mund të konkurojnë duke dërguar CV-të e tyre përmes e-mail adresës elektronike në: hr@union-ks.com

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?