Detyrat e punës:

 • Kalkulimi dhe mirembajtja e pagave;
 • Deklarimi i pagave;
 • Deklarimi i TVSH-së;
 • Regjistrimi i stokut të organizatës;
 • Mirembajtja e rregullt e regjistrit të aseteve fikse;
 • Mirëmbajtja e listës së pushimeve të stafit;
 • Raportimi te Menaxheri Financiar;
 • Kontrollimi i pasqyrave financiare në Quickbooks;
 • Detyra të tjera të dhëna nga udhëheqësia e Organizatës.

Kualifikimet:

 • Të ketë të perfunduar fakultetin Ekonomik, drejtimi kontabilitet (obligative);
 • Të këtë të perfunduar studimet Master në fakultetin Ekonomik, drejtimi kontabilitet (e preferueshme);
 • Të këtë njohuri në përdorimin e programit Qiuckbooks (e preferueshme);
 • Të këtë njohuri në përdorimin e MS Office (Word dhe Excel) (obligative);
 • Të këtë njohuri të Gjuhës Angleze (obligative);
 • Të këtë njohuri të Gjuhës Gjermane (e preferueshme);
 • Të këtë pervoj pune në sektorin e kontabilitetit dhe financave (e preferueshme)

Diakonie Kosova ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës se Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e interësuar nga të gjitha komunitetet e Kosovës.

Të interësuarit duhet të sjellin CV me foto, letër motivuese, dokumentet tjera mbeshtetëse (diploma, çertifikata trajnimi, referenca). CVdhe letra motivuese duhet te jene ne gjuhen Angleze.

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsidërohen! Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Aplikacionet mund ti dorëzoni personalisht në adresën: Rr. Bislim Bajgora – Te rampa 40000, Mitrovicë, Për rastin e ndonjë pyetjeje mund të kontaktoni në Nr.Tel: 028 535 903.

Aplikacionet mund ti dergoni edhe ne adresen elektronike: finance.department@diakoniekosova.org 


Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?