Përshkrimi i detyrave të punës dhe përgjegjësive:

 • Planifikimin dhe zbatimin e strategjisë së marketingut, duke përfshirë publicitetin dhe PR.
 • Përcaktimin ei objektivave, në koordinim me standardet e kompanisë.
 • Planifikimin dhe menaxhimin e burimeve të marketingut sipas buxhetit të planifikuar.
 • Planifikimin dhe menaxhimin e komunikimeve te brendshme në lidhje me marketingun në përputhshmëri me misionin, qëllimet dhe aktivitetet e kompanisë.
 • Planifikimin e promovimeve sipas orarit, kapacitetit dhe buxhetit.
 • Planifikimin e evenimenteve promocionale.
 • Përgjegjës/e për relacionet me media
 • Ndërton dhe mirëmbanë relacionet me media, gazetarë, klientë dhe me publikun e gjërë
 • Përgaditë dhe formulon përmbajtjet me interes në rrjete sociale si dhe komunikata për shtyp
 • Kujdeset për imazhin e kompanisë në publik
 • Komunikon dhe koordinon me ekipin e kompanisë dhe me qiramarrësit për planet dhe aktivitetet e marketingut
 • Mbikqyrë dhe koordinon zhvillimin e broshurave, pamfleteve dhe materialeve tjera të komunikimit për kompaninë
 • Sigurohet që materialet e komunikimit të jenë me standard të lart
 • Organizon dhe Koordinon evente promocionale për qendrën dhe qiramarrësit
 • Mban kalendarin e datave të rëndësishme për qëllim të organizimit të eventeve datat e caktuara.

Kërkesat për këtë pozitë:

 • Diplomë universitare në Marketing dhe/ose Administrim Biznesi.
 • Përvojë pune në pozicione të ngjashme minimumi 3 vite.
 • Njohje të mira në fushën e marketingut dhe të marrëdhënieve me publikun.
 • Aftësi të përballjes me situata komplekse;
 • Shkathtësi të avancuara analitike, strategjike, planifikuese, organizative, mbikqyrëse dhe këshilluese.
 • Shkathtësi profesionale në të shkruar dhe komunikim verbal.
 • Aftësi të shkëlqyera në organizim, komunikim dhe negocim me palët.
 • Njohuri të gjuhës angleze (gjuha gjermane, turke apo gjuhe tjetër e huaj është përparësi).

Dërgo CV-në në hr@galeria-ks.com dhe shkruaj pozitën për të cilin aplikoni në titull/subject të emailit

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?