Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:
* Të ketë mbaruar Diplomimin e Lartë në Mjeksi.
 * Së paku 2 vjet pervojë të punës.
 Përshkrimi i vendit të punës
*Të bëj vlersimin e kërkesave për rimbursim nga aspekti mjeksor për produketet shëndet privat, shëndet në udhëtim, aksidente personale.
 *Të bëj vlerësimin kërkesave për rimbursim nga aspekti mjeksor për shërbimet e kryera ne rrjetin e spitaleve të SIGAL Uniqa Group Austria SH.A.
 *Të bashkpunojë me komisionin vlerësues dhe juristin e SIGAL për vlerësimin e dosjve në aspektin mjeksor dhe juridik sipas mbulimeve të përcaktuara në kushtet e kontratës dhe listën e përftimeve.
 * Të bëjë përgatitjen e relacionit të vlerësimit mjeksor. 

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?