Për plotësimin e vendeve të lira të punës në pozitën e punëtorit logjistik një (1) vend pune.

Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:

• Të kenë përgatitje të mesme shkollore;
• Të kenë motiv të lartë dhe aftësi për punë;
• Të kenë përvojë pune në pozitën përkatëse;

Punët dhe detyrat për pozitën e punëtorit logjistik janë:

• Kujdesi për mirëmbajtjen e depos për brenda dhe nga jashtë;
• Kryerja e shkarkimit të mallit nga kamionët transportues dhe vendosja e mallit në depo;
• Bën liferimin e mallit deri në mjetin e transportit në bazë të porosisë nga ana e blerësit;
• Bën renditjen e mallit sipas programeve dhe sipas reparteve të ndara;
• Kujdeset për përdorimin e drejtë të mjeteve të punës;
• Raportimi për kryerjen e punëve dhe ecurinë tek udhëheqësi i logjistikës.

Kandidatët e përzgjedhur pas aplikimit do t’i nënshtrohen intervistës. Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-në e tyre deri më 28 korrik 2018, në e-mail adresën: hr@delfinltd.com me subjektin “Punëtor logjistik”.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?