Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Të bëjë pastrimin e veturave të klienteve dhe të kompanisë brenda dhe jashtë sipas kerkesës se tyre.
  • Për pastrim të perdorën mjete dhe paisje higjenike sipas rregullave me qëllim te mos shkaktohet dëm automjeteve.
  • Vendi i punës dhe mjetët e punës pas çdo përfundimit të orarit të pastrohen dhe vendosen ne vendin e caktuar.
  • Të bëjë pagesat sipas rregullorës që e ka njësia ku punon.
  • Kryen punë të tjera sipas nevojës me kërkesë të Menaxherit të Njësisë.

Kushtet:

  • Të ketë përfunduar së paku shkollimin e mesëm;
  • Të këtë përvoj pune në shitje;
  • Të jetë bashkëpunuese dhe kolegial;
  • Të jëtë ambicioez për punë;
  • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.

Të gjithë kandidatët e interesuar për këto pozita mund të aplikojnë duke dërguar aplikacionin dhe CV Online: përmes web faqës: http://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/  ose duke dërguar aplikacionin në pikën më të afërt të HIB Petrol-it.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?