• Të kenë njohuri të mira të ligjeve të aplikuara për taksa
  • Të jenë të besueshëm dhe transparente ndaj punëdhënësit
  • Të jenë në gjendje të mbajnë dhe të ruajnë informacionet e punës për vete

Kandidatët duhet të kenë:

  • Njohuri të shkëlqyera të gjuhën angleze
  • Të jenë studentë të vitit të dytë apo të tretë të drejtimeve përkatëse
  • Të kenë njohuri kompjuterike
  • Duhet të ketë shkathtësi të mira organizative.
  • Duhet të përdorë maturinë në punë dhe gjatë detyrës me njerëz.
  • Duhet të jenë të motivuar dhe me etikë të lartë pune.
  • Duhet të posedojë aftësi që të punojë i/e mëvetësishme si dhe të punojë në ekip me punonjës të tjerë në përmbushjen e detyrave të dhëna.
  • Duhet të posedojnë patentë shoferin të kategorisë B

Luteni që CV-në dhe letrën motivuese të na dërgoni ne e-mail adresën: netra.shpk@gmail.com  kontakti: Tel:   + 383 38 723 838Mob:+383 49 115385. Afati i fundit për aplikim 30.12.2018. Vetëm kandidatet qe i plotësojnë kushtet do të thirren në intervistë.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?