Përgjegjësitë:

  • Shërbim të klientëve
  • Mbarëvajtjen të pikën shitëse
  • Lëvizjen dhe rendin e klientëve.

Kualifikimet arsimore dhe profesionale:

  • Të ketë të përfunduar shkollën e mesme
  • Të ketë përvojë pune, në punë të njëjta apo të ngjashme
  • Të ketë aftësi komunikuese
  • Të jetë i shkathët dhe bashkëpunues në punë grupore

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?