Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ti mirëpres dhe përshëndet klinetet ;
 • T’i furnizojë klinetet me derivate sipas kërkesave të tyre.
 • Të sigurohet që klinetet të jenë të kënaqur me shërbimin si dhe të përgjigjet në mënyrë profesionale ndaj çdo kërkese të tyre;
 • Të prezantojë kuponin fiskal si dhe të bëj pagesat me cash apo të shoqëron klientin në zyre deri në përfundimin e proceduarës së pagesës me kartel bankare ;
 • Të sigurohet që të gjitha hapësirat ku zhvillohet puna të jëtë e pastër.
 • Ti përfundojë detyrat shtesë që janë të nevojshme për një funksionim efikas të punës në pompë
 • Përkujdeset për raftet (vendosja dhe largimi i artikujve) që janë të ekpozuar si :vajrat, anifrizat dhe shaponet e ndryshëm për vetura sipas standardeve të kompanisë dhe informon mbikëqyrësin për çdo parregullsi.
 • Kryen edhe punë tjera sipas kërkesave të menaxherit të drejtpërdrejtë

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar së paku shkollimin e mesëm;
 • Të këtë përvoj pune në shitje;
 • Të jetë bashkëpunuese dhe kolegiale;
 • Të jëtë ambicioez për punë;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.

Të gjithë kandidatët e interesuar për këto pozita mund të aplikojnë duke dërguar aplikacionin dhe CV Online: përmes web faqës: http://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/  ose duke dërguar aplikacionin në pikën më të afërt të HIB Petrol-it.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?