Detyrat dhe përgjegjësitë në punë:

 • Kryerja e të gjitha veprimeve në stacionin e benzinës në harmoni me udhëzimet;
 • njohja dhe zbatimi i dispozitave nga lëmi i mbrojtjes kundër zjarrit, mbrojtjes së shëndetit në punë, mbrojtjen e mjedisit, pastaj të udhëzimeve për përdorim të sigurt me ushqimoret (HACCP);
 • Mban rendin dhe pastërtinë në SB;
 • Kontrollimi dhe pastrimi i hapësirave të tualetit;
 • Ndihmon gjatë edukimit dhe aftësimit të kuadrove të reja;
 • Udhëheqja e stacionit të benzinës në mungesë të Kryepunëtorit respektivisht të ndihmësit të Kryepunëtorit.
 • Kryerja e punëve tjera sipas urdhrit të eprorit.
 • Është përgjegjës për ligjshmëri në punë dhe për punën e tij i përgjigjet eprorit të drejtpërdrejtë dhe Drejtorit Ekzekutiv.

Kushte, aftësitë dhe shkathtësitë :

 • Përgatitja e mesme ose kualifikimi i lartë (PMP/KL);
 • Drejtimi: Tregtar, Ekonomik, tjetër përkatës;
 • E dëshirueshme përvoja e punës në këtë profesion – 1 vit;
 • Puna në ndrrime – punë nate;
 • E dëshirueshme njohja e gjuhës serbe dhe e gjuhës angleze;
 • Njohja e Pakëtit MS Office e obligueshme;
 • Aftësi organizative, për punë grupore, punë racionale;
 • Puna provuese 3 muaj,
 • Shkathtësi në komunikim.

Aplikimi:

Letër motivimin dhe CV-në i dërgoni në adresën elektronike: liman.telaku@petrol.eu  granit.sylejmani@petrol.eu , anton.figek@petrol.eu

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?