• Ofron sugjerime për përmirësime dhe ndryshime të mundshme brenda Njësisë
 • Ofron ekspertis profesionale në fushën e elektros për Njësisë;
 • Përpilon raporte të rregullta pune nga fusha e përgjegjësive dhe detyrave të caktuara;
 • Përkujdeset për ruajtjen dhe fshehtësinë e të gjitha informatave dhe të dhënave që i merr në fushën përkatëse;
 • Merr pjesë në seminare, vizita, trajnime dhe konferenca, në suaza të trajtimit të çështjeve nga Njësia;
 • I raporton dhe përgjigjet direkt Drejtorit të Njësisë;
 • Kryen detyra të tjera të ndërlidhura si të caktuara direct nga Drejtori I Njësisë.

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:

 • Diplomë universitare, në drejtimin e elektros;
 • Minimum 3 (katër) vite përvojë pune;
 • Njohuri dhe përvojë në fushën e telekomunikacionit;
 • Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme në fushat e përgjegjësisë së Ministrisë së Infrastrukturës;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike dhe vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesinale;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacionet e programeve (Word, Excel, Power Point, Acces, etj.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?