Përgjegjësitë:

 • Ndjekja e zhvillimeve të reja, risive të lidhura me sektorin dhe teknologjinë bankare, dhe vlerësimi i përfitimeve nga ato dhe ndarja me titullin e epërm.
 • Bërja e kërkimeve në lidhje me kompanitë për të marrë shërbime dhe zgjidhjet e tyre.
 • Ndjekja e zhvillimeve ekzistuese dhe gjithashtu zhvillimeve ndërkombëtare.
 • Kërkimi i zgjidhjeve për çdo problem të mundshëm që është nën përgjegjësinë e tij/saj
 • Siguron se programet që përdoren janë të përditësuara dhe të sigurta.
 • Përgatitja e raporteve të vazhdueshme të projekteve të cilat kërkohen.
 • Në lëndët përkatëse, përgatitja e raporteve periodike dhe dorëzimi tek Mbikëqyrësi.
 • Mbledhja e raporteve javore prej stafit nën titullin e tij/saj dhe përcjellja e punëve të tyre.
 • Përcjellja e të gjitha kërkesave dhe ndryshimeve në lidhje me platformën e menaxhimit të tiketave.
 • Aplikimi i ndryshimeve bazuar në Procedurën e menaxhimit të ndryshimeve.
 • Menaxhimi i licencave dhe i marrëveshjeve për mirëmbajtje.
 • Shqyrtimi i planeve të kërkesës dhe zbutjes të Auditimit të TI-së, Sigurisë së Informacionit.
 • Takimi me personelin nën titullin e tij/saj në një periudhë të caktuar, vlerësimi dhe zbatimi i propozimeve
 • İnformimi dhe udhëheqja e personelit nën titullin e tij/saj në lidhje me zhvillimet dhe ndryshimet e reja.
 • Ndjekja, eliminimi dhe parandalimi i përsëritjes së problemeve të përcaktuara në raportet e auditimit.
 • Sigurimi i standardeve të cilësisë dhe shërbimit në projekte/detyra.
 • Aplikimi i politikave dhe rregullave të sigurisë së të dhënave gjatë realizimit të çdo funksioni në përgjegjësinë e tij/saj.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Përvoja në administrimin e databazës së Oracle, MSSQL Server, PostgreSQL dhe MySQL
 • Përvoja në administrimin e Oracle Exadata është një plus
 • Njohuri në teknologji të kopjimit/transmetimit (replication/streaming)
 • Shkathtësi në hartimin e databazave, dokumentacionin, sigurinë dhe kodimin
 • Shkathtësi në arkitekturën dhe internals e databazave
 • Përvojë ose njohuri me teknologjitë me shumë të dhëna
 • Përvojë ose njohuri me administrimin e sistemeve Unix/Linux
 • Njohuri për teknologjitë e ndërmjetme (Oracle WebLogic)
 • Njohuri në programim të SQL dhe PL/SQL
 • Njohuri në një ose më shumë skriptim gjuhësh, siç është Bash
 • Performanca e databazave
 • Akordimi i performancës së SQL
 • Siguria e databazave
 • Siguria e përdoruesve
 • Auditimi i databazave
 • Bërja e kopjes rezervë dhe rikthimi
 • Mbështetje për stafin e pronarëve të programeve gjatë vendosjeve të ndryshme dhe ekzekutimit të skripteve në emër të tyre
 • Përgatitja e dokumentacionit të zbatimeve, konfigurimit, kopjimeve rezervë, rivendosjeve dhe sistemeve përkatëse
 • Dhe, punë të tjera të ndërlidhura të urdhëruara nga menaxheri/mbikëqyrësi i tij/saj

 Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës. 

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?