Detyrat dhe përgjegjësitë: 
- merr pjesë në intervenimet për fikjen e zjarrit dhe intervenime të tjera emergjente, 
- kujdeset për pajisje dhe mjetet e përdorura para dhe gjatë intervenimit,
- kujdeset për ruajtjen e pasurisë gjatë intervenimit edhe kur pronari nuk është i pranishëm gjatë intervenimit, 
- rregullisht i vijon trajnimet (ushtrimet e caktuara),
- kujdeset për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e pajisjes së punës dhe mjeteve tjera personale, 
- i kryen edhe detyrat tjera në lëminë profesionale.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?