Në bazë të Ligjit për Arsimin Parauniversitar të Republikës së Kosovës Nr. 04/L-032, Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr. 03/L-068, Kornizës Kurrikulare të Arsimit Parauniversitar në Republikën e Kosovës Nr. 01B/4583 të datës 25.10.201, Vendimeve të MAShT, Drejtoria Komunale e Arsimit në Prizren, shpall:

OFERTË PËR TRAJNERË TË FUSHAVE TË KURIKULËS SË RE

Trajner për komunitetin boshnjak - 2 (dy) trajnerë 

Kushtet dhe kriteret për trajner të Kurrikulës së Re të Kosovës në komunën e Prizrenit:

1. Të jetë mësimdhënës i rregullt në shkollat publike të Komunës së Prizrenit;

2. Të ketë së paku 5 vite përvojë pune në mësimdhënie/arsim;

3. Të jetë në lëmin/fushën përkatëse për të cilat është i thirrur për mbajtjen e trajnimeve te akredituara nga MASHT-i;

4. Të jenë të certifikuar si trajnerë ose si pjesëmarrës i trajnimt të zbatimit në praktik të Kurrikulës së Re sipas programeve të akredituara nga MASHT-i;

5. Të njohë mirë Kurrikulën e Re të Kosovës, me përparësi për ata të cilët kanë qenë në zbatim të KK-së së Re;

6. Të njoh mirë përdorimin e kompjuterit;

7. Të jetë person kreativ dhe për secilin aktivitet trajnues dhe mentorues të raportoj me kohë;

8. Të ketë licencë të mësimdhënës (e preferuar);

9. Të respektojë marrëveshjen me përpikëri për trajnimet në mes të MASHT dhe DKA;

Si më sipër Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, bazuar në legjislacionin në fuqi, do të marrë vendim për angazhimin e trajnerëve në trajnime sipas fazave që organizon në bashkëpunim DZHPM në MAShT me DKA në Prizren, ku edhe kontratat e angazhimeve nënshkruhen po nga DZHPM në MAShT.

Të interesuarit do të paraqesin këto dokumente:

Kopjen e diplomës nga kualifikimi (e vërtetuar); Licencën e mësimdhënësit;

Vërtetim mbi përvojën e punës në arsim; CV personale;

Portfolio dhe orë model e mësimdhënësit në zbatim të KK-së në praktik; Certifikata të trajnimeve të akredituara;

Një referencë nga drejtori i shkollës bazuar në vlerësimin e tij/saj; Kandidatët e interesuar do to nënshtrohen një procesi të vlerësimit;

Oferta do të jetë e hapur 15 ditë nga shpallja në ueb faqe të komunës dhe dokumentet dorëzohen në Drejtorinë Komunale të Arsimit në Prizren.


Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?