Institucioni: Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit
Institucija: Ministarstvo Infrastrukture i Transporta

Institucioni/institucija MIT/MIT kërkon të punësojë (titullin e pozitës)
në (departamentin/drejtoratin/divizionin,njësinë)e /želi da regrutuje (naziv posla u odeljenju/direkciji,diviziji ili sektoru) Departamenti i Inspektimit/ Departman Inspekcije

Titulli i vendit të punës /Naziv radnog mesta: Zyrtar/e Administrativ/e / Administrativni službenik/ca
Kategoria funksionale dhe grada e vendit të punës? Niveli profesional 1 grada 10 (BKK 6), Funkcionalna kategorija i stepen radnog mesta/ Nivo upravlanja 1-stepen 10 (BKK 6),

Numri i referencës së vendit të punës/Broj radnog mesta/ RN00004509

(Shënoni saktësisht por me pak fjale detyrat dhe përgjegjësitë kryesore)/(Naznačite tačno i kratkim rečima glavne odgovornosti):

Në bashkëpunim me mbikëqyrësin dhe zyrtarin e lartë harton planet e punës për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e këtyre objektivave:

 • Ndihmon në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe rekomandon ndryshime dhe përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës;
 • Merr pjesë në hartimin, zhvillimin e procedurave dhe dokumenteve tjera si dhe mbikëqyrjen e zbatimit të tyre në fushën profesionale specifike brenda afateve kohore të caktuara.
 • Organizon dhe lehtëson takime, konferenca dhe ngjarje të tjera të veçanta, koordinon dhe merr pjesë në mbledhjet e komisioneve sipas rastit;
 • Ofron ndihmë dhe mbështetje në zgjidhjen e problemeve, planifikimin dhe menaxhimin e projekteve, si dhe zhvillimin dhe zbatimin e qëllimeve dhe objektivave të përcaktuara të njësisë organizative;
 • Kryen hulumtime dhe analiza mbi çështjet, temave të caktuara nga mbikëqyrësi ose stafi i nivelit të lartë profesionale dhe përgatit shkresa, raporte;
 • Komunikon brenda institucionit dhe jashtë tij për shkëmbim të informatave në fushat e interesit të përbashkët si dhe ofron përkrahje në fushën specifike profesionale për stafin e nivelit më të lartë profesional sipas kërkesës;
 • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;


 • U saradnji sa nadzornikom i višim službenikom, izrađuje planove rada za sprovođenje dužnosti koje su utvrđene na osnovu ciljeva i daje preporuke u pogledu postizanja ovih ciljeva:
  Pomaže u proceni unutrašnjih procesa i procedura i preporučuje izmene i poboljšanja radi povećanja efikasnosti i kvaliteta rada;
 • Učestvuje u izradi, razvijanju procedura i drugih dokumenata i nadzoru nad njihovom sprovođenju u specifičnoj profesionalnoj oblasti u utvrđenim vremenskim rokovima.
 • Organizuje i olakšava sastanke, konferencije i druge posebne događaje, koordinira i učestvuje na sastancima komisija po potrebi;
 • Pruža pomoć i podršku u rešavanju problema, planiranju i upravljanju projektima, kao i razvoju i sprovođenju utvrđenih ciljeva organizacione jedinice;
 • Sprovodi istraživanja i analize o pitanjima, temama koje utvrđuje nadzornik ili osoblje višeg stručnog nivoa i priprema dopise, izveštaje ,
 • Komunicira unutar i izvan institucije radi razmene informacija u oblastima od zajedničkog interesa i pruža podršku u specifičnoj stručnoj oblasti za osoblje višeg stručnog nivoa, na zahtev;
 • Obavlja i druge dužnosti u skladu sa zakonima i uredbama koje nadzornik povremeno može opravdano zahtevati;

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim – Uslovi za učešće na regrutaciji
(Shënoni kushtet për pjesëmarrje në procesin e rekrutimit sipas ligjit për shërbimin civil/Navedite uslove za učešće u procesu regrutacije po Zakonu Javne Službe/

Procedurat e konkurrimit-Procedure konkurisanja
Shënoni nëse procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatë të jashtëm si dhe nëpunës civilë ekzistues ose nëse është procedurë e brendshme vetëm për nëpunës civilë ekzistues – Navedite da li je procedura konkurisanja javna za spoljne kandidate, ili da li je procedura interna samo za postojeće civilne službenike

Procedura e konkurrimit është e hapur për gjithë kandidatet te jashtëm si dhe për nëpunës civil/ Procedura konkurisanja je objevljena i za javne sluzbenike koji rade u intitucije .

Shkollimi i kërkuar/Minimum obrazovanja koje se zahteva:
(Shënoni shkollimin që kërkohet realisht për këtë vend pune/(Navedite stepen obrazovanja koje se realno traži za ovo radno mesto)/

 • Diplomë Universitare ose Shkollë e Larte: Ekonomik, Juridik ose Komunikacionit / Univerzitetska Diploma ili Viša Škola: Ekonomski, Pravni i Saobracajni

Aftësitë,përvoja dhe atributet tjera që kërkohen/Veštine, iskustvo i druge osobine koje se zahtevaju. (Përshkruaj aftësitë, përvojën dhe vetitë personale të cilat janë të kërkuara dhe të cilat munden më qenë të dëshiruara. Këto duhet të kenë lidhje me punën dhe të jenë objektive./(Opišite sposobnosti, iskustvo i lične osobine koje se zahtevaju kao i one koje su poželjne. One moraju da budu povezane sa radon i da budu objektivne.

 • Diplomë universitare pa përvojë ose shkollë e larte dhe së paku dy (2) vite përvojë pune;
 • Njohuri profesionale në fushën e administratës;
 • Shkathtësi për të organizuar punën e vete dhe për të koordinuar stafin e nivelit administrativ;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese të informacionit;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Internetit);.


 • Univerzitetska diploma bez iskustva ili viša škola i najmanje dve (2) godine radnog iskustva.
  Stručno znanje iz oblasti uprave;
 • Veštine za organizovanje svog rada i koordinaciju osoblja administrativnog nivoa;
  Istraživačke, analitičke, ocenjivačke veštine informacija.;
 • obavljanja dužnosti i poslova pod pritiskom;
 • Računarske veštine u aplikacijama programa (Word, Excel, Power Point, Internet);

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin/ Zakonski i podzakonski akti koji regulišu zaposljavanje (Shënoni një përshkrim të shkurtë të përzgjedhjes dhe të rregulloreve ekzistuese që rregullojnë rekrutimin – Navedite kratak opis izbora i postojećih pravilnika koji regulišu zapošljavanje
Nëpunësit e shërbimit Civil të Republikës së Kosovës i nënshtrohen Sipas Ligjit për Shërbimin Civil Nr. 03/L-149/Zakona Br.03/L-149 o Javnoj Sluzbi, – Rregullorja nr 21/2012 për Avancimin në Karrierë të Nëpunësve Civilë/ Uredba br. 21/2012 O Napredovanju u Karijeri Civilnih Službenika
Rregullores nr.02/2010 për procedurat e rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës dhe standardeve të sjelljes dhe etikes të përshkruara në kodin e mirësjelljes së shërbimit civil/Uredbe br. 02-2010 o procedurama regrutacije u Civilnu Službu Kosova i standardima ponašanja i etikeopisanih u kodeksu ponašanja civilne službe

Kohëzgjatja e emërimit/ Vremenski rok imenovanja:
Kohezgjatja e kontratës PA AFAT – I KARRIERES
(Naznačite ako je imenovanje na odredjeno ili na neodredeno vreme i vremenski rok)/ Neograničeno, u Karijeri

Data e mbylljes së konkursit/Datum zatvaranja konkursa:
(Shënoni kohëzgjatjen e konkursit dhe datën e mbylljes/ Naznačite vremenski rok trajanja konkursa i krajni rok)
Nga 20.03.2019 deri 03.04.2019 në ora 16:00/ od 20.03.2019 do 03.04.2019 u 16:00 časova

Paraqitja e kërkesave/Prijeva zahteva
(Shënoni vendin ku dhe kur mund të merren formularët e aplikacionit si dhe vendin ku duhet të dorëzohen dhe adresa e plotë e institucionit pranues) / ( Navadite kako i gde se mogu dobiti obrasci za konkurisanje, mesto gde ih treba predati kao i tačna adresa institucije koja će ih primiti)
Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit, Rr. Nëna Terezë , Ndërtesa e ish-Gërmisë, kati II – zyra A 204/ Ministrastvo Infrastrukture i Transpota, Trg Majka Tereza, Bivša zgrada Germije, II sprat, kancelarija br. A 204

Kërkesat specifike/ Specifični zahtevi
(Shënoni nëse ka ndonjë kërkesë specifike shëndetësore ose fizike për kryerjen e detyrave të punës, përfshirë kërkesën për vlerësim mjekorë)/(Nevedite ako ima neki specifičan zahtev zdravstvene ili fizičke prirode za izvršavanje radnih obraveza, uključujući zahtev za lekarsko mišljenje).

“Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë/Kosovska javnana sluzba pruža jednake uslove zapošljavanja za sve državljane Kosova i prima aplikacije svih lica muškog i ženskog roda iz shih zajednica na Kosovu.

“Komunitetet jo shumicë dhe pjesëtaret e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 te Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”,-Manjinske zajednice i njihovi pripadnici imaju prava da budu predstavljeni prporcionalno na organima Javne službe na lokalnom i centralom nivou, kao što je naznačeno i Čl.11, paragraf 3 Zakona Br.03/L-149 o Javnoj Službi Republike Kosovo.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara mund të refuzohen/Zahtevi postati nakon zatvaranja konkursa neće se uzeti u obzir. Nekompletirani zahtevi mogu biti odbijeni.
Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen/Zbog velikog broja dobijenih zahteva, biće pozvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.
Shënoni emri dhe mbiemri, numri i telefonit të personit i cili mund të kontaktohet në rast të ndonjë pyetjeje/ Napišite ime, prezime i broj telefona osobe koju treba kontaktirati u slučaju bilo kakvih nedoumica;
Divizioni i Personelit- Nr (038) 200 28 547 ose (038) 200 28 498

 Ky konkurs apo kjo shpallje skadon ne ora 4:00pm, Wednesday April 3rd, 2019

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?