1. Zyrtar/e administrative
 • Zhvillon dhe arrin pëlqim për planet e punës dhe afatet, në koordinim me mbikëqyrësin, ër zbatimin e projekteve, shërbimeve përkatëse dhe produkteve përkatëse në fushën e administratës;
 • Kryen detyra e parapara në planet e punës të miratuara në përputhje me statutin e Njësisë, ligjet, rregulloret, politikat dhe procedurat përkatëse, brenda afateve kohore të caktuara;
 • Ofron këshilla për stafin e nivelit më të ulët brenda Njësisë organizative për ekzekutimin e detyrave dhe përgjegjësive në administratë;
 • Krijon, organizon, arkivon dhe mirëmban dokumentacionin;
 • Koordinim midis departamenteve dhe njësive operative në zgjidhjen e problemeve të përditshme administrative dhe operacionale;
 • Mbështet specialist dhe ekspertët sipas kërkesës së tyre në punët administrative;
 • Përgatitja e korrespondencës së Njësisë, agjendat dhe prezantimet, zakonisht duke përdorur Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook)
 • Dërgimi i fakseve dhe emaileve;
 • Merr pjesë në seminare, vizita, trajnime dhe konferenca, në suaza të trajtimit të çështjeve nga Njësia;
 • Përkujdeset për ruajtjen dhe fshehtësinë e të gjitha informatave dhe të dhënave që i merr në fushën përkatëse;
 • Menaxhimi i dokumenteve dhe dosjeve;
 • Kryerja e mbështetjes së shumëfishtë të zyrave të Njesisë;
 • Dërgimi dhe marrja e dokumenteve për Njësinë;
 • Ndihma në operacione të ndryshme ditore;
 • Menaxhimi i listave të shpërndarjes ose shpërndarjes sipas nevojës;
 • I raporton dhe përgjigjet direkt Drejtorit të Njësisë;
 • Kryen detyra të tjera të ndërlidhura si të caktuaradirekt nga Drejtori i Njësisë.
Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:

 • Diplomë Universitare në shkencat shoqërore;
 • Minimum 1 (një) vit përvojë pune;
 • Njohuri profesionale në fushën e administrates;
 • Shkathtësi për të organizuara punën e vet dhe të koordinuara stafin e nivelit administrativ;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese të informacionit;
 • Aftësi për përmbushjen të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, internet).

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?