Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Menaxhon dhe organizon punën dhe aktivitetet e prokurimit dhe siguron  që të gjitha procedurat e prokurimit të zhvillohen në harmoni me ligjet dhe rregulloret e prokurimit,
 • Planifikon, koordinon dhe përgatit aktivitetet vjetore të rokurimit në kompani,  bashkëpunon  me përsonat përgjegjës të kompanisë lidhur me hartimin e planit të prokurimit, kërkesave për prokurim, logjistikës dhe analizon të arriturat, vështërsitë, kufizimet etj, nga aspekti i prokurimit
 • Bënë analiza, vlerësime dhe identifikon nevojat të reja meqellim të realizimit të aktiviteteve të kompanisë,
 • Është përgjegjës për zbatimin e ligjit dhe aktëve të tjera nënligjore të aplikushme në kosovë,
 • Vendos në dosje dhe arkivon të gjitha dokumentacionin e zyrës së prokurimit,
 • Harton raporte javore, mujore, tremujore dhe vjetore për të gjitha  aktivitetet e prokurimit me të cilat është ngarkuar,
 • Kryen edhe detyra tjera të caktuara nga  mbykëqyrësi,
 • Mbron vlerën e organizatës duke ruajtur informacionin konfidencial.

Kualifikimet dhe kriteret e nevojshme

 • Njohja e mirë lidhur me produket, që ofrojn kompanint sigurimeve.,
 • Shkathesi të shkelqyera në shitje dhe negociata,
 • Kuptimi i mirë i të bërit biznes
 • Shkollimi i lartë juridik grada bachelor,përparsi me master,
 • Njohja shumë e mirë e punës  me kompjuter,
 • Njohja  e gjuhës angleze e domozdoshme,
 • Patent shofer kategoria-b,
 • Përvojë  pune, minimum 3 vjeçare.

Aplikimi duhet te behet  vetem online duke derguar Cv-ne tuaj  me foto permes  e-mail adreses: hr.shell.rks@gmail.com

Ne subjekt le te shenohet pozita per te cilen aplikoni.

Informata shtese prej ores 8.00-17.00 ne tel: +38649940014

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?