Përshkrimi i detyrave të punës dhe përgjegjësive:

 • Regjistrimi i gjitha faturave dhe transaksioneve financiare në sistem financiar;
 • Regjistron shpenzimet në kontot adekuate sipas udhëzimeve të Drejtorit Financiar;
 • Përgaditë vauqerët për faturat/shpenzimet të cilat duhet të aprovohen dhe autorizohen nga Menaxhmenti.
 • Raporton në baza të rregullta për gjendjen në banka tek Menaxhmenti;
 • Raporton transaksionet e pazakonta dhe të padokumentuara te Drejtori Financiar në momentin e parë të mundshëm;
 • Barazon dhe dokumenton barazimet me furnitorë sipas kërkesave të përcaktuara në politikën dhe procedurat e kompanisë;
 • Bën përpilimin e listës së faturave që do të paguhen dhe dërgon këtë listë tek Drejtori Financiar për aprovim;
 • Raporton tek Drejtori FInanciar për arkëtimet në baza ditore;
 • Dokumenton të gjitha barazimet me furnitorët;
 • Kryen gjitha pagesat e imëta në dorë dhe mbanë pettycashin;
 • Kryen pagesat e shpenzimeve të udhëtimit sipas politikave dhe procedurave të përcaktuara dhe të autorizuara nga Drejtorit Financiar;
 • Ndihmon dhe zëvendëson Drejtorin Financiar në detyrat e tij në rast kërkese/nevoje;
 • Kryen punë të tjera sipas kërkesës së Drejtorit Financiar.

Kërkesat për këtë pozitë:

 • Diplomë universitare në Ekonomi, niveli Master i preferueshëm;
 • Ҫertifikim në nivelin e dytë në SCAAK (apo ҫertifikimim të ngjajshëm) i preferueshëm;
 • Përvojë pune si zyrtar financiar/kontabilist e preferueshme;
 • Njohuri të shkëlqyeshme të parimeve të përgjithshme të kontabilitetit dhe legjislacionit në fuqi e preferueshme;
 • Njohuri të shkëlqyeshme të sistemeve financiare e preferueshme,
 • Aftësi të përballjes me situata komplekse;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze.

Dërgo CV-në në hr@galeria-ks.com dhe shkruaj pozitën për të cilin aplikoni në titull/subject të emailit

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?