Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përkthim profesional i materialeve nga gjuha serbe në gjuhen  shqipe dhe anasjelltas;
 • Përkthim simultant nga gjuha  serbe  në shqip dhe anasjelltas, në takime të niveleve të ndryshme të ministrisë;
 • Shërbimet e përkthimit edhe gjatë ngjarjeve të ndryshme te organizuara nga MAPL;
 • Mban evidencën e të gjitha  kopjeve te përkthimeve të dokumenteve dhe regjistrin e materialeve të përkthyera;
 • Këshillon në kohë për përfundimin e përafërt të kërkesave për përkthim të dokumenteve nëse i kërkohet ta bëjë këtë;
 • Kujdes i lartë dhe maturi të madhe për të ruajtur konfidencialitetin e të gjitha materialeve që lidhen me punën;
 • Përgatitja e raporteve periodike të punë ;
 • Kryen punë tjera me kërkesë të Udhëheqësit te divizionit;

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Duhet të ketë njohuri si përdoren pajisjet e përkthimit, të ketë njohuri mbi terminologjinë juridike si dhe të jetë i qartë gjatë komunikimit me të tjerët;
 • Duhet të ketë aftësinë për të përkthyer apo për të komunikuar në praninë e një numri të madh të njerëzve / para publikut;
 • Duhet të ketë shkathtësi dhe aftësi shumë të mira të komunikimit, si me gojë ashtu edhe me shkrim nga gjuha shqipe në atë serbe dhe anasjelltas;
 • Duhet të tregojë gatishmëri për të punuar me sa më pak mbikëqyrje;
 • Duhet të ketë aftësinë për caktimin e prioriteteve të punës si dhe të ketë shkathtësi shumë të mira për të menaxhuar me kohën në dispozicion;
 • Duhet të ketë shkathtësi dhe aftësi shumë të mira të komunikimit si me gojë ashtu edhe me shkrim si dhe aftësi të fuqishme ndër-personale;
 • Duhet të ketë aftësi për menaxhimin efikas të kohës në dispozicion si dhe të jetë i aftë për përmbushjen e të gjitha afateve të vëna kohore për kryerjen e detyrave të punës.
 • Diplomë universitare dhe se paku 2 vite pune si përkthyes

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve

Formularët zyrtar për aplikim merren në Zyrën e Personelit të MAPL-së,  Kati XII -zyra 1203 , ndërtesa e ish-Rilindja, gjithashtu mund të tërhiqen edhe nga ueb -Faqja e MAPL -së.

Kushtet per pjesëmarrje ne  rekrutim

Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopjet e dëshmive për kualifikimet e nevojshme arsimore, përvojën e punës, kurset e ndjekura, referencat dhe Vërtetimin nga Gjykata që personi nuk është nën hetime etj, mund të dorëzohen drejtpërdrejtë në Zyrën e Personelit të MAPL-së dhe përmes postës.

 

 

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?